Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

ARDZSÚNA MENYEGZŐJE - két ének egy kawi költeményből magyarul - VI14

Ahogy a Hold arca vízzel telt edényből visszadöbben
és minden mi tiszta és finom a Holdban mindig ott van,
úgy alkotod Te folyton újra önmagad a teremtésben.
Ki jógájában követ Téged látva-látja mi láthatatlan -
magyarul elsőként a DRÓTon olvashatjátok Mpu Kanwa 1060 körül írott, kawi eposzának két énekét.
 
 

Mr.Sale

 
Mpu Kanwa 
 
ARJUNAWIWAHA / ARDZSÚNA MENNYEGZŐJE
 
Kr. u. 1060, Jáva
Fordította Weiner Sennyey Tibor
 
 
ELSŐ ÉNEK
 
Bölcs kereső elme te, aki érted a legmagasabb igazságot
és kész vagy arra, hogy áthatolj ürességen és túlvilágon;
Te, kinek érzései nem inganak meg érzéki gyönyörök keltette
örvényektől, nem ragaszkodsz evilági örömök árnyaihoz;
és célod nem is csupán dicsőség, mely tettekből, hősiességből
fakad, hanem derű és öröm, mellyel a világban élhetsz.
Most is ezt akarod, midőn feltárod árnyak előtt a vásznat, 
melyben az igazi formákat, színeket mozgató ok lakozik.
 
Porba hull koronám az ember lábai előtt, aki erre most
tényleg képes, aki meg tudja nekünk mutatni életben a létet.
Ő az áldás és ő a forrás, annak, aki írja, és azoknak, akik
hallják és értik, és tovább adják – Ardzsúna mennyei diadalát! 
Mely akkor történt, midőn Indra le volt sújtva tanácstalanul,
mert hatalmas és rettentő veszély fenyegette az eget és földet,
az óriás miatt ki felemelkedett, kit úgy hívtak Niwatakawaca,
kit úgy rettegtek, úgy féltek: a Mindent-győző szörnyeteg.
 
Erődje a Méru-hegy déli lankáin volt, ahonnan kitörni készült, 
hogy a földi rettegést kiterjessze, hogy Indra egét zúzza szét.
Szert tett arra a képességre, hogy isteni kéz nem érinthette,
sem félisten, sem démon, sem semmilyen égi lény le nem verte.
„De egyetlen igaz ember diadalt arathat vérengző gőgödön! 
Légy alázatos!” – szólt utoljára eképpen az Úr a Gonoszhoz,
és az Ég minden serege már készült is védeni a Mennyet,
melyet hiába a figyelmeztetés: hatalmas veszély fenyegetett.
 
Indra a helyzetet megértve döntött, isteni megfontoltsággal 
és semmiféle ellentmondást nem tűrő zengő hangon így szólt:
„Igaz embert kell most találnunk! Szövetségre nekünk kell
vele most lépni, hogy isten és ember közös ellenségét eltiporja.
Most kell róla meggyőzödnünk, hogy ő az, akiről hallottunk,
aki tudja mi a lemondás és mégis diadalmas a hadban.
Eléri, amit el szeretne érni. Legyőzi, amit le kell most győzni,
és megkapja jutalmát, ami méltó, amit megérdemel, ami jár.”
 
Az imák és a szent szimbólumok ereje meggyengült
a mentális sötétség súlyától, amit a földi elmékbe vetettek;
De a Síva-meditációkban az elhatározás megjelent,
hogy az Úr döntött – döntése teljesen világos volt és tiszta.
Az elme, melynek érzékei tiszták, melyet a földi örömök
nem befolyásolnak, csak és kizárólag a tiszta spiritualitás
szent szépsége gyönyörködtet, s a legfőbb jógát
igyekvőn gyakorolja: csak ő fog egyes-egyedül győzni!
 
És ez tette Indrát oly nyugtalanná, midőn azon tűnődött 
vajon a kiválasztott harcos, Ardzsún elég erős lesz-e majd?
Hogy ezt kiderítse próbát eszelt ki, mert meg kellett látni, 
hogy mi is van valóban az ifjúi szívben. És ehhez, tudta Indra,
egy isten is kevés. Még az istenek sem láthatják mi lakozik
az emberi szívben. S ha a hős szíve elbukik – nincs remény, 
s elbukik vele együtt e földi világ és az az ég. De ha a kísértést 
legyőzi, úgy teljes erővel virágba szökkenhet a boldog remény.
 
A Menny Szépségei készen álltak, hogy szolgáljanak Indrának
és megtartsák istennek tett ős esküjüket. A próbát végbe vigyék.
Hét volt a számuk a kiválasztottaknak, heten voltak a faragott 
gyémánthoz hasonló, gyémántos szép kristály teremtések.
Ketten voltak a hétnek vezetője: Tilottama, a jó hírnevű
és Suprabha – majd őket követte a többi öt, hűen és alázattal
kik jók voltak, csodaszépek, isteni akarat által teremtett 
mennyei nők, égi lakók, alig felfogható éteri lények.
 
Kezdetben, midőn formálták őket ők voltak azok, kik hordozták
lényük teljes valójában a szeretet, a tapintatot, a kedvességet,
hogy szétszórják a földön tiszta istenszerelemből ami lételemük: 
az igaz és való kristálytiszta és áttetsző, nem szennyezett szépséget.
Brahma négy arcát ezzel is magyarázzák a bölcsek és Indra tízezer 
szemére is úgy tartják csakis a hét szépéség léte lehet a válasz.
Őket követték tekintettükkel örökkön, róluk eszük ágában sem volt,
hogy levegyék valaha is őket mindenhová követő isteni szemüket.
 
Ezért érthető, hogy Indra a hét szépségért való  
féktelen rajongással – így szólt:
„Hölgyek, nyissátok fényetekkel Ardzsúna
szívét előttem meg!
S nem csak hírnevet, szerelmet kaptok tőlem,
hanem igazi férjet.
És halhatatlan szépségeteket isteni erőmmel
megtízezerszerezem!
 
A virágok asanaja édes dicsőséget fog
teremni neketek!
Sem a Hold sugaras oszlopai, sem az Ég
nem terem oly bájt;
sem a frissen nyílő gadungvirág nem
áraszt oly édes illatot,
mint nektek lesz aztán bájotok és örökké
édes illatotok,
ha küldetéseteket most véghez viszitek,
mellyel megbízlak titeket.”
 
Ez volt, amit Indra isten az égi nimfáknak mondott, 
s ami után ők ellentmodás nélkül, azonnal megindultak,
gyöngéden áramoltak és nemesen remegtek, hiszen 
világossá vált előttük a cél, melyet el kell, hogy érjenek.
Az udvarhölgyek koszorúja remegve követte őket,
és mind mélységes tisztelettel hajoltak búcsúra meg,
mikor Indrakila hegyéről a hét mennyei szépség
egyre lejebb és lejebb – e földi világba – leereszkedett.
 
Pirkadt mire diadalmasan rátaláltak 
az emberi világba vezető ösvényre.
Ott hol a kauzárfák szegélyezték 
a hatalmas hegygerincet.
Ott hol fahéjfák illata kísérte
táncukat egyre csak előre.
Ott hol a reggel rajongva leste 
ziháló mellüket, anyagba lépésüket.
 
Az erdő fái végül szemérmesen bújtak
bele a titokzatos ködbe,
s e tompa rejtélyből, csak árnyaik szépséges
íve tűnt át a szürke időbe.
Ha valaki nagyon figyelt talán a kuninvirágokat
még látta, de a méheket nem,
és mint a pávaszárnyak úgy susogtak le
Sandálfák mentén egyre előre.
 
Fehér kövekkel volt a Szent Hely jelezve;
a tiszta tudat titkos mosolyával.
E köveket követték bátran az égi szépségek
mostmár földi körvonalakba bújva.
Hatalmas banyanfa állott ott őrséget,
csak ezért a reggelért sercent ki a magból
és nőtt hatalmassá túlélve egy teljes
- embernek hosszú, istennek semmi - ezredévet.
 
Míg az ég szivárvánnyal festette 
meg csodálatát, páva eső fátyla
gyöngéden hullott alá, s a sziklás
hegyek zord barlangjai is csillogtak
a mélység lényeit elijesztve. Míg a
vízesés énekelte be az egész völgyet.
A resres sikított, a sundari sírt, 
a wruhfák remegtek. Mi élt: rezgett!
 
 
TIZENEGYEDIK ÉNEK
 
Ahogy a Hold arca vízzel telt edényből visszadöbben
és minden mi tiszta és finom a Holdban mindig ott van,
úgy alkotod Te folyton újra önmagad a teremtésben.
Ki jógájában követ Téged látva-látja mi láthatatlan,
 
Tudva-tudja, hogy megtalálta mi megtalálhatatlan.
Elképzelt Téged - az el nem képzelhető képzeletet,
Érintett Téged - a meg nem fogható örök jelenséget,
A lét lényegét, a leges-legfőbb valós létet.
 
Fordította: Weiner Sennyey Tibor.

KAPCSOLÓDÓK

A kawi költők a költészet jógáját gyakorolták, mely során az alkotótevékenység imádsággá is magasztosult. Még manapság is sok balinéz számára fontos az ezekben rejlő bölcsesség. - írja összefoglaló esszéjében a balinéz irodalmi hagyományról Helen Creese, amely a DRÓTon jelenik meg először magyarul Balogi Virág fordításában. 

Weiner Sennyey Tibor 2013-ban a Balin rendezett Ubud Writers and Readers irodalmi fesztivál vendégeként találkozott Helen Creese-el, az utolsó kawi kutatóval és vele beszélgetett a sziget ősi irodalmáról és nyelvéről. Ezt az interjút akkor a Kultúrpart hozta, most Helen Creese nagyesszéje mellett, fontos háttérinformáció gyanánt, újraközlést olvashattok. Az utolsó kawi kutató - beszélgetés Helen Creese-el - VI12.

A kawi nyelven íródott versek, azon a nyelven születtek, amelyet Jáván használtak mindössze néhány száz éven át, s amelyet csak azért hoztak létre, maradt fenn, hogy verseket írhassanak rajta. Mégis kevés rá az, hogy „irodalmi nyelv”. - Esszé, versfordítások és galéria. - Weiner Sennyey Tibor: KAWI. I.n.: IRODALMI JELEN. 2008. 


VILÁGIRODALOM A DRÓTON!

OROSZ: Anastassia Vekshina a kortárs, fiatal orosz költészet kiemelkedő alakja, jelentős műfordítói tevékenységet végez, a lengyel és az orosz kultúra közötti párbeszédet és megértést elősegítve. Magyarul a DRÓTon jelennek meg először a versei. ANASTASSIA VEKSHINA VERSEI ÉS INTERJÚ A KÖLTŐNŐVEL. - VI24.

FRANCIA: „A halál, / Igen, a halál Keletről érkezik.” - Denis Emorine francia költő versei Anna Ahmatovának - VI23.

KORTÁRS ÉSZAK-AMERIKAI INDIÁN: „Eltűnő amerikaiak, veszélyeztetett fajta, / féreg és fű, nevezzék, aminek akarják / kőkemény helyek, ahol csontok csörögnek alá a mélybe. - Wendy Rose hopi-mivok indián költő és aktivista Idegen magvak című verse. „Amikor még indián voltam (…) Az előszobában elhalkul a patkócsattogás. / Milliónyian sírnak ereimben. - Mark Turcotte odzsibve indián költő, mesélő Folytatódik című verse.  - „Hé! Indián vagy?” / Bólintottam. / „Hé te! Indián vagy?” - Maurice Kenny mohauk költő Távolsági busszal a montanai Billingsbe című verse. - „De miben vagyunk bűnösök? / – a véres emlékezetben..."  - Mandy L. Smoker assziniboin-szíú költőnő Egyensúly című verse. - VI22.

NEOLATIN: Halott pápát kifigurázni, pedofilnak, őrültnek, pénzsóvárnak és részegesnek nevezni alighanem ma is sok helyen kiverné a biztosítékot... Rotterdami Erasmus egyik legnagyobb hatású művét most új fordításban olvashatjátok el a DRÓT világirodalmi sorozatában. Rotterdami Erasmus: Gyula kizárva - VI21.

SUMÉR: nem oly rég felfedezett, eddig magyarul nem publikált GILGAMES-részletet olvashatjátok lapunkon, egy rövid jegyzet kíséretében. - GILGAMES - A CÉDRUS ERDŐ - jegyzet és magyar fordítás - VI20

ARGENTIN116 éve született Jorge Luis Borges a modern irodalom vak látnoka. A tenger című versét eredeti nyelven és magyar fordításában közüljük ebből az alkalomból. Jorge Luis Borges: A tenger - VI19

KOREAI-AMERIKAI: Hogy dolgozzák fel Koreában a gyászt? Milyen egy koreai halotti tor? - A Cseszang Ej Koh koreai költőnő verse, melyben egy ősi konfuciánus szertartást ír le. - VI18

SZOMÁLIAI-ANGOL: „senki sem teszi gyermekét hajóra / hacsak nem a víz biztosabb mint a föld” - Warsan Shire Otthon című versét a költőnő előadásában meghallgathatjátok és fordításban magyarul is elolvashatjátok Warsan Shire: Otthon - VI17

BOLGÁR„Akkor tűnt fel, hogy elhagyott az arcom, amikor belenéztem a tükörbe.” - a bolgár irodalom ifjú titánjának, Yordan Dimitrov Radichkovnak Az új istenek című novelláját itt olvashatjátok. - VI16

HOLLAND: Részlet az 1971-es, brüsszeli születésű Peter Buwalda első regényéből. Bonita Avenue - regényrészlet - VI15

JÁVA és BALI: ARDZSÚNA MENYEGZŐJE - két ének egy kawi eposzból magyarul Weiner Sennyey Tibor fordításában - VI14

A kawi költők a költészet jógáját gyakorolták, mely során az alkotótevékenység imádsággá is magasztosult. Még manapság is sok balinéz számára fontos az ezekben rejlő bölcsesség. - írja összefoglaló esszéjében a balinéz irodalmi hagyományról Helen Creese, amely a DRÓTon jelenik meg először magyarul Balogi Virág fordításában. 

Beszélgetés Helen Creese-el, az utolsó kawi kutatóval a Bali és Jáva ősi irodalmáról és nyelvéről. - Az utolsó kawi kutató - beszélgetés Helen Creese-el - VI12.

PALESZTIN: „És elnyelték / az összeomlott házak / a robbanás után...” - Ghassan Zaqtan palesztin költő versei Szokolay Zoltán fordításában.

FRANCIA: „...az adott pillanatban ragadjam meg a dolgokat. Amíg lehet." - mondta Marseille költőnője Sarah Kéryna Szabó Kisannának. A DRÓT világirodalmi sorozatában most interjút olvashattok egy kortárs francia költőnővel, továbbá egy versét is. - VI10

Hogy lehet, hogy halott? Hiszen van otthona. / Ki mondta, hogy teltebbek a színek, ha a Misztrál fúj?" Sarah Kéryna: semmi-idő - vers - VI9

HAITI és TAHITIEmmanuel Vedrine (Haiti) és Henri Hiro (Tahiti) költők verseit olvashatjátok eredeti nyelven és Pallai Károly Sándor fordításaiban a DRÓT világirodalmi sorozatának részeként. Vigyázat, szerelmes versek a nagy óceánok partjairól! - VI8

JAPÁNMacutani Mijoko (1926–) a 20. század gyermek- és ifjúsági irodalmának jelentős képviselője, akinek meséin több nemzedék szocializálódott, novellái pedig részvétet keltenek a háborút megélt emberek iránt. - VI7

MAURITIUSI: Saradha Soobrayen és Alain Fanchon mauritiusi kreol nyelven író költők egy-egy versét olvashatjátok most eredetiben, és Pallai Károly Sándor magyar fordításában a DRÓT világirodalmi sorozatában.

MONGOL: Kultúravesztés van... – beszélgetés S. D. Ganbold mongol irodalomtörténésszel - VI5 és U. HURELBAATAR versei - VI.

SPANYOLVicente Cervera Salinas kortárs spanyol költő verseit itt olvashatjátok a DRÓTon, Imreh András fordításában, Menczel Gabriella bevezetőjével - VI3.

ANGOLA Janus Pannonius műfordítói-díjról, Ted Hughesról és a műfordításról beszélt nekünk Gömöri György az Írók Boltjában. -  VIDEÓ - VI2. Továbbá Ted Hughes „Hó” című versét a DRÓT most induló világirodalmi sorozatában itt olvashatják először magyarul. A vers Assiáról, a költő második feleségéről íródott, aki Sylvia Plath-hoz hasonlóan öngyilkos lett. Hughes később mégegyszer megnősült és halálig boldogan élt Devonban. – VI1

 

 

  • kawi
  • Indonézia
  • Jáva
  • Bali
  • világirodalom
  • Irodalom